Nieuws

Weidegang blijft actueel

Gepubliceerd op
24 mei 2023

Op donderdag 13 april j.l. organiseerde de Duurzame Zuivelketen de jaarlijkse Convenantsdag Weidegang. Behoud van weidegang is een van de zeven thema’s van de Duurzame Zuivelketen en de zuivelsector heeft als doel dat 81,2% van de melkveebedrijven weidegang toepast. De sector zit sinds 2018 boven dit percentage.

Deze dag hoort bij het Convenant Weidegang, een initiatief uit 2012 dat inmiddels door ruim 80 partners is ondertekend om op die manier sectorbreed de schouders onder weidegang te zetten.

Ook dit jaar was er brede interesse voor het thema weidegang gezien de goed bezochte Convenantsdag in Hoevelaken. Ruim 60 belangstellenden waren aanwezig waaronder vertegenwoordigers uit:

  • Melkveehouderij
  • Zuivelindustrie
  • Handel
  • Veevoedersector
  • Maatschappelijke organisaties
  • Financiële sector
  • Onderzoek/wetenschap

De Convenantsdag stond in het teken van de vraag of weidegang in de huidige actualiteit extra aandacht behoeft of dat de verwachting is dat het weidegang cijfer ook zonder veel extra inspanning op peil zal blijven. Dagvoorzitter Alice Booij ging met verschillende sprekers en de zaal over deze vraag in gesprek.

Enquête convenantpartners over actualiteit weidegang

Jan Dirk van Mourik, lid van het programmateam Weidegang van de Duurzame Zuivelketen, presenteerde tijdens de Convenantsdag de resultaten van een enquête gehouden onder convenantpartners. De uitkomst onderstreept dat de convenantpartners in grote meerderheid het belang blijven zien van weidegang en ook het Convenant Weidegang nog steeds een relevant initiatief vinden. Daarbij gaf 72% aan dat een nieuw spanningsveld ontstaat ten opzichte van weidegang gezien alle zaken die op de sector afkomen. Arjan Schimmel, melkveehouder en voorzitter van ZuivelNL dat het programma Duurzame Zuivelketen financiert en faciliteert, benadrukte al in zijn welkomstwoord: “Weidegang is een kostbaar goed van de melkveehouder en het is juist in de huidige ontwikkelingen van belang om dit te blijven koesteren”.

Weidegang relevant voor markt en uitvoering gebiedsprocessen

Tijdens de Convenantsdag spraken verder Marc Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), en Frank van Marle, adviseur landbouw Provincie Overijssel. Via Marc Jansen gaf de retail een stevig signaal af naar de aanwezigen van de zuivelsector dat de levensmiddelenhandel zeer blijft hechten aan het aspect weidegang en dat ook actief zal blijven stimuleren. Dit vraagt volgens het CBL van alle schakels in de keten om de boer heen inzet als het gaat om extra kosten, zowel van afnemers als leveranciers. Marc Jansen gaf aan dat weidegang, in tegenstelling tot veel andere (onderdelen) van keurmerken, nog steeds voorop het pak met melk staat. “Vaak begint een keurmerk voorop de verpakking, daarna verplaatst het naar de achterkant, waarna het van het pak verdwijnt en de nieuwe standaard wordt. Dat weidegang nog steeds prominent op de voorkant staat, laat zien dat het richting consument nog steeds een item is dat actueel is en waarvoor betaald wordt”, aldus Marc Jansen.
Frank van Marle vertelde hoe de provincie Overijssel invulling wil geven aan de transitie van de landbouw op gebiedsniveau middels het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG): “Weidegang is onderdeel van de bedrijfsspecifieke maatregelen die hierbij in beeld komen. Herverkaveling en grondaanbod kan hier een belangrijke stimulans zijn. Daarnaast draagt weidegang bij aan minder emissies, wat ook past bij het beeld dat provincie Overijssel heeft bij melkveehouderij in de toekomst”.

Weidegang Trofee 2023 voor Aeres MBO

Tijdens de Convenantsdag werd ook de Weidegang Trofee 2023 uitgereikt. De aanwezigen verkozen uit drie genomineerden overtuigend Aeres MBO tot winnaar vanwege hun focus en sterk inhoudelijke lesprogramma op het gebied van weidegang. Daarmee draagt de organisatie in belangrijke mate bij aan de kennis en kunde van het weiden onder aankomende en jonge boeren. Cor Duim van Aeres MBO nam de Trofee in ontvangst van de winnaar van vorig jaar, ABZ De Samenwerking. Met locaties verspreid over Noord- en Midden-Nederland is Aeres MBO een belangrijke opleider in onder andere de domeinen dier, agrarische techniek en biologisch dynamische en gangbare voedselproductie. De Trofee wordt jaarlijks uitgereikt als waardering voor een organisatie die zich heeft ingezet voor de bevordering van weidegang in Nederland.

Over het Convenant Weidegang

Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het door ZuivelNL gefinancierde samenwerkingsverband van melkveehouders en zuivelondernemingen om de zuivelketen verder te verduurzamen. Het in 2012 gesloten Convenant Weidegang wil een impuls geven aan weidegang met als doel koeien zoveel mogelijk weidegang te bieden en het aandeel melkveebedrijven met weidegang tenminste op het niveau van 2012 te houden (81,2%). Inmiddels hebben meer dan 80 partijen het Convenant Weidegang ondertekend, waaronder overheden, onderwijs, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties. Het gestelde doel werd al in 2018 behaald. Sindsdien is het weidegangpercentage gestegen, onder andere dankzij initiatieven die partijen uit de zuivelketen hebben ondernomen om de weidegang te stimuleren.