Nieuws

Vruchtbare samenwerking melkveehouderij & akkerbouw

Gepubliceerd op
24 mei 2023

Een samenwerking tussen melkveehouder en akkerbouwer kan beide partijen voordelen opleveren. Denk aan de zekerheid over mestafzet, verbetering van bodem- en waterkwaliteit, verduurzaming van de bedrijfsvoering en het sluiten van regionale kringlopen. In praktijk blijken regelgeving en beleid soms een belemmering voor zulke samenwerkingsverbanden.

Daarom brengt CLM Onderzoek en Advies BV dit jaar de voor- en nadelen en randvoorwaarden voor zo’n samenwerking in kaart. Doel is om melkveehouders daarmee inzicht te geven in de verwachte effecten van nieuwe regelgeving en zo de mogelijkheden voor een vruchtbare samenwerking te schetsen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan een kennisvraag die melkveehouders hebben ingediend bij ZuivelNL. Houd verantwoordeveehouderij.nl in de gaten voor de resultaten!

Vraag vanuit de sector

Het project komt rechtstreeks voort uit een kennisvraag die melkveehouders bij ZuivelNL hebben ingediend: "het inzichtelijk maken van voor-en nadelen van samenwerking met akkerbouw en wat randvoorwaarden zijn die maken dat samenwerking zowel positief bijdraagt aan maatschappelijke doelen als aan het bedrijfsrendement (win-win)." 

Het nut van samenwerken

Een samenwerking tussen melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven kan bijdragen aan het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van de bedrijfvoering. Ook voor de individuele ondernemer kan samenwerking voordelen opleveren: door regionale mestafzet en mestzekerheid hoeft minder kunstmest te worden aangekocht en door het vergroten van het areaal eiwitrijke teelten en energiegewassen kan de aankoop van krachtvoer worden beperkt. Dit maakt zowel akkerbouwer als melkveehouder minder afhankelijk van de wereldmarkt.

Beleid

In 2023 en daarna verandert er veel op het vlak van wet- en regelgeving voor de melkveehouderij. Het is de vraag wat de invloed daarvan is op samenwerking. Een positief voorbeeld is dat de teelt van een eiwitgewas als activiteit is opgenomen in de eco-regeling in 2023. Dit kan akkerbouwers stimuleren eiwitgewassen te telen voor veehouders. De onderzoekers van CLM Onderzoek en Advies zetten de verwachte veranderingen in regelgeving voor de melkveehouderij op een rij, op het vlak van stikstof, GLB, KRW, afschaffing derogatie en grondgebondenheid. Daarbij is zowel aandacht voor bedrijven met een intensieve als extensieve bedrijfsvoering. Per beleidswijziging beredeneren de onderzoekers welke gevolgen dit kan hebben voor een samenwerking met akkerbouwbedrijven, ten opzichte van een melkveebedrijf zonder samenwerking, en brengen ze de gevolgen daarvan op beleidsdoelen van de melkveesecor. De bevindingen worden gebundeld in een e-flyer.

Via ZuivelNL hebben Nederlandse melkveehouders voor 2023 zo’n € 2 miljoen geinvesteerd in onderzoek en innovatie. In totaal worden tien projecten uitgewerkt in 2023 en de jaren daarna. De uitkomsten van deze onderzoeken worden, zodra ze bekend zijn, gepubliceerd op verantwoordeveehouderij.nl.