Activiteit

Praktijkdemo duurzame en droogtebestendige teelten op De Marke

Op 29 juni aanstaande vindt op Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld) een praktijkdemonstratie plaats bij een aantal proefvelden vanuit de projecten ‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij (KLIMEA)’ en ‘Innovatieve maisteelt.’ Tijdens de demonstratie is onder andere een robot te zien waarmee mechanisch onkruid gewied kan worden. Deze nieuwe Naïo OZ robot is onlangs afgeleverd op Agro-innovatiecentrum De Marke en wordt de komende periode op diverse bedrijven in de Achterhoek getest.

Organisator Wageningen Livestock Research
Datum

wo 29 juni 2022 12:45 tot 16:00

Locatie Agro-innovatiecentrum De Marke, Roessinkweg 2, Hengelo (Gld.)

Tijdens de praktijkdemonstratie worden gedemonstreerd:

 • Minder droogtegevoelige graskruidenmengsels
 • Ondergrondse druppelirrigatie
 • Innovatieve maisteelt zonder chemie
 • Klei in zand

Programma

 • 12.45 uur: Inloop
 • 13.00 uur: Welkom en introductie projecten KLIMEA en innovatieve maisteelt – Marion de Vries
 • 13.15 uur: Resultaten praktijkproef klei in zand – Luuk Gollenbeek
 • 13.35 uur: Rondje langs de proefvelden

  • Minder droogtegevoelige gras en graskruidenmengsels bij wel een geen ondergrondse druppelirrigatie – Gerjan Hilhorst
  • Innovatieve maisteelt zonder chemie in bestaand grasland – Herman van Schooten
  • Klei in zand – Luuk Gollenbeek
 • 15.45 uur: Afsluiten met drankje
 • 16.00 uur: Einde

De volgende methoden worden bezichtigd en toegelicht tijdens de praktijkdemonstratie:

1. Minder droogtegevoelige gras en graskruidenmengsels bij wel een geen ondergrondse druppelirrigatie

Het doel van deze praktijkproef is de landbouwkundige waarde onderzoeken van minder droogtegevoelige gras en graskruiden mengsels met en zonder druppelirrigatie. In het veld zijn 6 verschillende mengsels te zien die afgelopen jaar in oktober zijn ingezaaid.

 • Engels raaigras
 • Engels raaigras met verlaagde N-gift (70%)
 • Engels raaigras + kropaar
 • Engels raaigras + rietzwenkgras
 • Engels raaigras + kropaar + rietzwenkgras + weegbree + cichorei
 • Engels raaigras + kropaar + rietzwenkgras + weegbree + cichorei + rode klaver

De mengsels zijn aangelegd op perceelsdelen met en zonder ondergrondse druppelirrigatie.

2. Innovatieve maisteelt zonder chemie in bestaand grasland

Het doel van dit onderzoek is om praktisch toepasbare chemievrije of -arme teelttechnieken te ontwikkelen voor mais, met minimale grondbewerking. Deze teelttechnieken moeten qua opbrengsten en kosten vergelijkbaar zijn met de conventionele teelt, maar dan met minder nitraatuitspoeling en behoud van bodemkwaliteit. Half mei is het proefveld aangelegd waarbij mais is gezaaid in/na een graszode met drie methoden, zie hieronder.

 • Strokenmulchen van de graszode en mais zaaien in werkgang en mechanische onkruidbestrijding
 • Graszode bewerken met overtopfrees en mechanische onkruidbestrijding
 • Graszode frezen+spitten en chemische onkruidbestrijding (referentie)

Daarnaast is er een onkruidrobot te zien waarmee geëxperimenteerd wordt. De autonome robot heeft een breedte van zo’n 50 cm en is daarmee uitermate geschikt om onkruid te wieden tussen de mais of andere gewassen. De robot werkt op RTK-GPS, waardoor deze precies tussen de rijen blijft rijden. Verder heeft de robot een accucapaciteit van ongeveer acht uur, waardoor deze een oppervlakte van 1 hectare per dag kan wieden.

3. Klei in zand

Het doel van deze veldproef is om zavelgrond te maken door menging van klei door zand. Zandgrond verrijken met kleigrond kan het vocht- en mineralenbergendvermogen van de bodem verbeteren. Bovendien kan klei de afbraak van organische stof afremmen waardoor het organische-stofgehalte in de bodem toeneemt. Dat is gunstig voor zowel de mineralenbenutting als de reductie van CO2-emissie.

In 2019 is in samenwerking met de provincie Gelderland klei aangebracht op een weideperceel en op een maisperceel. De proefvelden zijn per behandeling aangelegd in viervoud, en gedurende drie groeiseizoenen zijn bodemvocht en gewasopbrengsten bepaald. Tijdens de praktijkdemonstratie zullen resultaten worden toegelicht en bekijken en bediscussiëren we de menging van de opgebrachte klei door het bodemprofiel.

Aanmelden

Het is in verband met een beperkt aantal plekken verplicht om je aan te melden voor deze praktijkdemonstratie. Dit kan bij Anne Groot Zevert (coördinator leerprogramma VKA) via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl en 06-83791094

Over KLIMEA

KLIMEA is de afkorting van het nieuwe PPS-project ‘Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek’ waarmee Wageningen Livestock Research en partners de komende drie jaar aan de slag gaan. Het project heeft als doel het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en innovaties die nodig zijn voor het klimaatbestendig maken van melkveebedrijven in De Achterhoek. Belangrijke partner in het project is de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). Klimaatadaptatie is een belangrijke pijler van de VKA om bedrijfsresultaten én milieuprestaties te verbeteren. Naast de VKA zijn FrieslandCampina, Provincie Gelderland, Vitens, Waterschap Rijn en IJssel en ForFarmers als partners betrokken. Agro-innovatiecentrum De Marke en Wageningen Livestock Research zijn uitvoerende partijen.