Nieuws

Welke factoren hebben de grootste invloed op kg NH3 per hectare?

Gepubliceerd op
11 augustus 2022

Ammoniakemissie is volop in het nieuws momenteel. Welke factoren hebben de grootste invloed op dit kengetal (uitgedrukt in kg NH3 per hectare)? Hoe kun je deze emissie terugdringen op jouw bedrijf. Welke maatregelen kennen de meeste effectiviteit.

Op basis van een statistische analyse van een grote set ingevulde KringloopWijzer is onderzocht welke maatregelen effectief zijn bij het verminderen van de uitstoot van ammoniak. Deze resultaten zijn samengevat in een factsheet ammoniak per hectare.

Hierin staat een top vijf van factoren die zowel positief als negatief van invloed zijn op dit kengetal. De factoren staan in volgorde van effectiviteit. In de praktijk betekent dat een maatregel voor verbetering van het resultaat invloed heeft op andere maatregelen, die daardoor in meer of mindere mate succesvol zijn toe te passen binnen een bedrijfssituatie.

Top 5

  • Melkproductie per ha (ton) (intensiteit)
  • Ruw eiwitgehalte per kiloVEM in het totale rantsoen (g)
  • Totale stikstofgift (= drijfmest, weidemest en kunstmest) op productiegrasland (kg).
  • Aandeel zandgrond op het bedrijf (%)
  • Aandeel grasland op het bedrijf (%)
Klik op de afbeelding en download de factsheet
Klik op de afbeelding en download de factsheet

Meer informatie en achtergrond

De statistische analyse van een grote set ingevulde KringloopWijzers geeft inzicht in de onderliggende relaties en belangrijkste variabelen. Daarbij is gekeken wat de meest bepalende variabelen zijn die hier op van invloed zijn. Daarnaast is er een integrale analyse uitgevoerd op een aantal prestatie-indicatoren. Deze resultaten zijn gebaseerd op data uit het verleden, die een richting kunnen geven aan ontwikkelingen in de toekomst. De statistische analyses zijn gecombineerd met kennis van experts uit onderzoek en praktijk.

Lees meer

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL