Nieuws

Verdeel mest slim over de percelen

Gepubliceerd op
20 maart 2024

Binnen het mestbeleid kunnen gewassen vaak niet optimaal bemest worden, omdat de gebruiksnormen voor onder andere stikstof en fosfaat lager zijn dan de mestgiften die horen bij een optimale gewasopbrengst. Als we uitgaan van bemesten volgens bemestingsadvies. Het is daarom belangrijk om aan het begin van het bemestingsseizoen te bepalen hoe de mest het best kan worden verdeeld zonder dat dit veel opbrengst kost.

Om stikstof te besparen kun je het beste beginnen met het verlagen van de stikstofbemesting op maïsland. Onderzoek laat zien dat de stikstofbemesting verlagen tot 80% van het advies niet of nauwelijks leidt tot een lagere maïsopbrengst.
Wanneer je stikstof wilt besparen op grasland kun je dat het beste doen op percelen met een hoge NLV. Onderstaande figuur laat zien dat de respons van een kilogram stikstof op grond met een lage NLV bij een laag bemestingsniveau veel hoger is dan bij een hoge NLV (bron: adviesbasis bemesting).

Stikstof gelijkmatig verdelen

Wanneer je de stikstofgift op grasland wilt verlagen kun je dat het beste gelijkmatig over het jaar doen, want alleen minder kunstmest strooien in het voorjaar kost je in totaal extra gewasopbrengst.
Tenslotte is het ook belangrijk om de dierlijke mest zo goed mogelijk te benutten. Bemest daarom de percelen zoveel mogelijk in het voorjaar en vroege zomer met dierlijke mest en dien geen drijfmest meer toe na 1 augustus omdat de stikstof in die mest dan minder goed werkt (nawerking komt dan te laat om te benutten in het groeiseizoen).

Sturen met kunstmest

Later in het groeiseizoen kun je makkelijker sturen met kunstmest en dan ook rekening houden met de groeiomstandigheden: bij goede groeiomstandigheden kan meer kunstmest worden toegepast. Bij droogte kun je minder strooien omdat dan eerst de mest niet benut wordt en na een forse regenbui kan daarna veel stikstof wegspoelen die dan niet benut.

Meer bemestingstips

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL