Nieuws

Sturen op minder stikstofemissies

Gepubliceerd op
28 oktober 2022

De KringloopWijzer laat het resultaat zien van alle maatregelen die een melkveehouder neemt, ofwel rekent ze door. Op dit moment is er veel te doen over stikstof en de bijdrage vanuit de landbouw. Melkveehouders hebben stal- en veldemissies en zijn in meer of mindere mate grondgebonden. Hoe staat uw bedrijf ervoor? Zit u al onder die 40 kg NH3/ha? En wat wordt het plan om onder de 15% Ruw Eiwit in het rantsoen te gaan komen?

Grofweg de helft van de emissies komt uit de stal, de ander helft vanuit het veld. Meer weidegang zorgt voor minder stalemissies en voor minder veldemissies. Die mest hoeft niet opgevangen te worden in de stal en ook niet te worden uitgereden. De primaire bron voor ammoniakvorming is ureum in de urine. Hoe meer eiwit er gevoerd wordt, hoe meer ureum er met de urine wordt uitgescheiden. Het landelijk gemiddelde ligt op 16,8% RE in het totale rantsoen, maar een eiwitpercentage van 15% is goed haalbaar met behoud van productie en diergezondheid.

De Nederlandse landbouw stoot gemiddeld 56,6 kg NH3/ha uit. Een generieke reductie van 30% zou voldoende moeten zijn om in het overgrote deel van Nederland onder de kritische depositiewaardes te blijven en de doelen vanuit de stikstofwet te gaan halen. Als je die 30% reductie uitdrukt in een hoeveelheid ammoniak per ha uitdrukt, dan zou dat een streefwaarde van gelijk of minder dan 40 kg NH3/ha betekenen. Sommige melkveehouders behalen dit al, sommige hebben nog werk te doen. Als het niet lukt om het eiwitgehalte in het rantsoen voldoende terug te brengen, zou je de koeien nog meer kunnen weiden of minder mest kunnen uitrijden per hectare (extensiveren). Extensiveren is natuurlijk een dure maatregel, terwijl meer weidegang en vooral minder eiwit voeren in de regel vooral geld opleveren.

Sorteer voor op de toekomst

Hoe staat uw bedrijf ervoor? Zit u al onder die 40 kg NH3/ha? En wat wordt het plan om onder de 15% Ruw Eiwit in het rantsoen te gaan komen? Kijk daarvoor eerst naar de opbouw van het rantsoen: welke producten bevatten het meest eiwit? De voorkeur gaat natuurlijk uit naar zoveel mogelijk eiwit van eigen land. Probeer zo min mogelijk eiwit aan te kopen. Dat levert niet alleen milieuwinst, maar een besparing in kosten op.

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL

    Elke twee weken publiceert het project: Mijn KringloopWijzer, een tip. Met deze informatie kunnen ondernemers direct aan de slag in de praktijk.