Nieuws

Nieuwe Handreiking BEX 2024 online

Gepubliceerd op
22 april 2024

De Handreiking bedrijfsspecifieke excretie (Handreiking BEX) is voor 2024 geactualiseerd en staat op de website van RVO.nl. Door gebruik te maken van BEX is bedrijfsspecifiek te bepalen hoeveel fosfaat en stikstof het melkvee op een bedrijf met mest produceert (excretie).

Door te werken volgens de Handreiking BEX kan de melkveehouder berekenen wat de werkelijke excretie van stikstof en fosfaat op zijn bedrijf is (op bedrijfsniveau en niet per dier). De berekende excretie kan dan afwijken van de geldende forfaitaire excretienormen van melkvee uit de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. RVO en NVWA houden hier rekening mee bij de uitvoering en controle van de stelsels van gebruiksnormen, mestverwerkingsplicht en verantwoorde groei melkveehouderij. De veehouder moet zijn (ingevoerde) gegevens wel kunnen onderbouwen. De Handreiking BEX kan niet worden gebruikt in het kader van het fosfaatrechtenstelsel.

In 2006 hebben het ministerie van LNV en Productschap Zuivel (voorloper ZuivelNL) in overleg de ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee’ laten ontwikkelen. Sindsdien zijn er regelmatig verbeteringen (actualisaties) in de Handreiking BEX aangebracht. De BEX 2024 maakt onderdeel uit van de KringloopWijzer om de voeropname en de mestproductie te berekenen.

De nieuwe Handreiking BEX 2024 staat nu online bij RVO

  De Handreiking BEX is ook direct te downloaden van de RVO-site via deze link:

   De software om de Handreiking BEX toe te passen (excretiewijzer) is te downloaden via deze link:

    Belangrijkste aanpassingen

    De belangrijkste aanpassingen voor de rekenwijze van 2024 betreffen de volgende onderdelen:

    • De dichtheid van gras- en maiskuilen wordt nu bepaald met formules waarbij rekening wordt gehouden met de hoogte, zie bijlage 2 van de Handreiking BEX. Voorheen was dit op basis van een tabel, ook afhankelijk van de hoogte. Bij het bepalen van de hoeveelheden gras- en maiskuil houden laboratoria hier rekening mee. Het effect op de dichtheid is erg klein.
    • Aan de tabel in bijlage 3 zijn vochtrijke erwtenvezels en mycelium toegevoegd. Deze voedermiddelen kunnen nu ook meegerekend worden bij gebruik van de Handreiking BEX en de KringloopWijzer.
    • De weergave van correctiefactoren voor ammoniakemissie bij RAV-stallen is geactualiseerd. De regelgeving is nu ondergebracht bij de Omgevingsregeling. Het resultaat verandert hier niet door.
    • Het droge stofgehalte van de gebruikte voedermiddelen moet vastgelegd worden. Dit heeft geen effect op de excretie. Het draagt bij aan de herkenbaarheid van de bedrijfsspecifiek gebruikte parameters.
    • Een aantal aanpassingen en verduidelijkingen in Bijlage 2. ‘Protocol voor bemonstering, partijmeting en analyse’. Deze hebben geen invloed op de berekeningen.