Nieuws

Kalendermaaien leidt tot hogere N-efficiëntie

Gepubliceerd op
30 juni 2023

Vroeg maaien en daarna maaien met een vast interval van 4 weken loont. Deze werkwijzen, ook wel kalendermaaien genoemd, brengt duidelijk meer VEM en ruw eiwit in de kuil. Bovendien zijn deze kuilen beter verteerbaar waardoor de koe er meer van op kan nemen. Het resultaat is meer melk uit eigen ruwvoer.

Betere stikstofbenutting

Een praktijkstudie en een datastudie van 1600 kuilanalyses, waarin 4 keer maaien vergeleken is met 6 keer maaien, resulteerde gemiddeld in +45 VEM en 10 gram meer ruw eiwit in de droge stof in het voordeel van kalendermaaien. Onder kalendermaaien verstaan we 6 keer maaien met een interval van 4 weken. Het levert niet alleen een hogere concentratie op, maar ook 130 kilo meer ruw eiwit per hectare. Dit betekent dus dat het aangewende stikstof uit drijfmest en kunstmest circa 6-7% beter is benut. Dit resultaat is het gevolg van de verdeling van N-ruimte over meerdere kleinere giften. Met andere woorden, er is ruim 20 kilo stikstof meer door het gewas opgenomen, en omgezet in ruw eiwit.

Focus op graskwaliteit

Melkveehouders die kiezen voor kalendermaaien, kijken wat minder naar de droge stof die in het land staat, maar wat meer naar de lengte van de groeiperiode die in verband staat met de kwaliteit. Dit wordt vooral gedaan om te voorkomen dat het gras in de bloei schiet. In de bloeiperiode neemt de verteringcoëfficiënt snel af, waardoor de voederwaarde daalt. Zowel de energiedichtheid als de smakelijkheid van gras – en daarmee ook de droge stofopname – lopen vanaf de bloei hard terug.

Lagere CO2 uitstoot per kilo melk

Kijken we naar de verteringscoëfficiënt, dan kunnen we een relatie leggen met het NDF-gehalte. Uit de reeds genoemde data-analyse valt op te maken dat het NDF ongeveer 40 gram lager ligt wanneer men kiest voor kalendermaaien. Als gras een lagere NDF heeft, kan de koe er meer kilogrammen droge stof van opnemen. Als in de kilogrammen droge stof de energiedichtheid (VEM) en eiwit hoger ligt, gaat ze er meer melk van produceren. Bij een hoger eiwitgehalte in het ruwvoer eiwit gaat het percentage eigen eiwit omhoog en je vermijdt aanvoer van CO-eq uit aangekocht voer.

Een vlotter verteerbare kuil (lager NDF) draagt bij aan de verlaging van de methaanemissie en CO2-uitstoot per kilo melk, zolang de benutting goed is.

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL