Nieuws

Droogte vraagt om keuzes

Gepubliceerd op
16 juni 2023

Na een nat voorjaar is het binnen een paar weken zonder neerslag opeens erg droog. Droge periodes en droge jaren volgen elkaar in rap tempo op. Hoe ga je hiermee om binnen je bedrijfsvoering. Een aantal aandachtspunten en tips op rij.

Van de afgelopen vijf jaar waren er vier droog, waarvan twee zeer droog. De vraag is dan of beregenen, de inzet van andere mogelijkheden zoals druppelirrigatie of bevloeiing, voldoende oplevert om er kapitaal en tijd in te investeren. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn om voldoende eigen voer telen om zo de kostprijs laag te houden. Daarnaast is weidegang belangrijk en vragen specifieke melkstromen om goede milieutechnische resultaten. Het in stand houden van een goede grasmat kan ook een legitieme reden zijn. Wat de werkelijke financiële voordelen zijn, verschilt per bedrijf en is en moeilijk te voorspellen. Het is wel duidelijk dat het belang om te streven naar een optimale mineralenbenutting flink is toegenomen.

Bodem belangrijk uitgangspunt

Nadenken over vochtvoorziening van het gewas begint bij de bodem. Voorkomen van verdichting, verhogen van organische stof en het telen van gewassen met een goede beworteling (klaver/kruiden) met een lage vochtbehoefte zijn aspecten om aan te werken. Daarnaast kunnen op het bedrijf, of in de directe omgeving maatregelen worden uitgevoerd om water (langer) vast te houden. Verondiepen van sloten, dempen van waterlopen, plaatsen van stuwtjes, een skippybal in de duiker of bevloeiing in de winter/voorjaar. Dit zijn vooral op hoger gelegen gronden mogelijkheden. Een hoger slootwaterpeil en aanvoer van water via drains zijn vooral geschikt voor de wat lagere gelegen gebieden.

Beregenen

beregenen57.jpg
Wanneer er ook gekozen wordt voor beregening, is de volgende vraag: hoe kan jij het gewas efficiënt van vocht voorzien? Zeker wanneer de capaciteit van de installatie of de inzet van arbeid beperkt is, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Zoals welk middel, hoe frequent, welke percelen en gewassen water moeten en kunnen ontvangen.

Grasland is vooral in het voorjaar dankbaar voor voldoende vocht. Fysiek wil het gewas groeien en de temperatuur is niet zo hoog als in de zomer. Mais daarentegen groeit prima bij een hoge temperatuur en is juist in de zomer dankbaar voor voldoende vocht. Ook is het beter een beperkt areaal van voldoende vocht te voorzien dan het gehele areaal voortdurend te laat te beregenen. Daarbij is het een goede keuze een deel niet te beregenen ten gunste van het goed beregenen van de rest.

Aandachtspunten

Een divers overzicht met aandachtpunten en tips.

 • Ken je percelen en weet waar vochttekort het eerst optreed.
 • Maak via Farmmaps gebruik van de beregeningsplanner.
 • Elektrisch beregenen in combinatie met ondergrondse aanvoerbuizen is in gebruik veel goedkoper dan diesel.
 • Beregen maximaal 25 mm per keer en kom binnen en week terug.
 • De totale kosten van beregening zit tussen € 5,- en € 10,- per millimeter per hectare.
 • Bij een waarde van € 0,25 per kgds heeft een maaisnede van 2500 kgds een waarde van € 625,- Daarvoor kan gemiddeld 80 mm beregend worden.
 • Bedrijven die beregenen moeten gemiddeld een snede extra maaien om de kosten te dekken.
 • Laat percelen die niet beregend worden met rust om geen schade aan het gras te veroorzaken.
 • Ga ervaring opdoen met klaver en kruiden om het grasland robuuster te maken.

  Over de KringloopWijzer

  De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL