Nieuws

Sparen op kunstmest stikstof

Gepubliceerd op
30 mei 2022

Om meerdere redenen is het interessant om de gift van kunstmest stikstof te beperken. Naast de hoge prijs betekent het ook het beperken van verliezen naar de lucht, grond- en oppervlaktewater. Een overzicht van maatregelen die bijdragen aan verminderen van de kunstmestgift in de praktijk.

  • De benutting van dierlijke mest verbeteren

Bemest op maat! De juiste bemesting op het juiste moment op de juiste plaats. Zorg voor een goed bemestingsplan met een optimale verdeling tussen de gewassen en over het seizoen. Het scheiden van mest scheiden in een dikke en dunne fractie kan daarbij helpen. Ook het tijdig stoppen, bij voorkeur op 1 juli de mestput leeg, met het toedienen van dierlijke mest. Door meer dierlijke mest in het voorjaar in te zetten, kan direct op aanvullende kunstmest bespaard worden. Bovendien heeft de mest meer tijd om tot werking te komen gedurende het seizoen.

  • Maak gebruik van vlinderbloemigen

Maak gebruik van de voordelen van klaver. Pas bijvoorbeeld witte klaver op weidepercelen, witte- en rode klaver op maaipercelen en kruidenrijk grasland met vlinderbloemigen toe. Dit levert zowel op weide- als maaipercelen grote voordelen op. De klavers kunnen een flinke hoeveelheid stikstof binden. Dit kan oplopen tot meer dan 100 kg beschikbare stikstof per hectare. Het is zelfs mogelijk om hiermee de gehele kunstmest stikstofgift te vervangen. Een bijkomend voordeel is dat klavers en kruiden de biodiversiteit vergroten.

  • Gebruik compost

Breng een gift van 10 tot 20 ton per hectare vroeg in het voorjaar (januari/ februari). Deze gift geeft 25 tot 50 kg werkzame stikstof in het eerste jaar. Compost past vaak prima in het bemestingsplan en de gebruiksnormen. Het levert naast stikstof ook fosfaat en organische stof, wat in veel gevallen (zeer) welkom is.

  • Laat in droge periodes de kunstmestgift achterwege

Door droogte zal de gewasopbrengst naar verwachting minder zijn. Er is dan ook minder stikstof nodig. Hierop besparen zal in die situatie geen lagere opbrengst of ruw eiwitgehalte geven.

  • Netjes bemesten en met water verdunnen

Door drijfmest netjes in de grond te brengen en overlap op de geer en kopakker te voorkomen, zal de ammoniakemissie verminderen. Het toevoegen van water verbetert de stikstofwerking tot wel 20 kilogram per hectare.

  • Stikstof en geld besparen

Afhankelijk van de huidige situatie kan door de boven genoemde punten de stikstofbeschikbaarheid met 50 tot 150 kg per hectare toenemen. Daarmee kan flink op kunstmest bespaard worden, zoveel zelfs dat het achterwege kan blijven!

    Over de KringloopWijzer

    De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL