Nieuws

Precies bemesten en netjes werken loont

Gepubliceerd op
5 juni 2023

Geef elke snede een beetje stikstof. Ook al is de gift laag, het komt de hergroei en graskwaliteit ten goede. En let bij drijfmesttoediening de komende maaisneden vooral op een nette uitvoering. Dien daarom geen mest toe als de grond te droog is.

Het werkresultaat valt dan vaak tegen, met mest op het gras en soms een gele streep naast de sleuf. Daarmee loop je zo’n € 50,- per ha grasopbrengst mis, terwijl er extra meststof nodig is die ook nog eens geld kost. Bovendien verhoogt het de ammoniakemissie.

Stikstofbemesting latere sneden

Het N-advies voor de derde en latere sneden varieert globaal tussen de 30 en 70 kg N per ha afhankelijk van weiden of maaien en snedezwaarte. In augustus is dit nog lager (zie adviesbasis CBGV: https://edepot.wur.nl/413891). Een deel van het advies wordt ingevuld door nalevering uit eerdere gegeven dierlijke mest. Globaal geeft 25m³ mest 10 en 5 kg nawerking in de tweede en derde snede na toediening, mits netjes toegediend.

Effect mesttoediening op werkresultaat

De komende weken wordt meestal nog één keer mest toegediend. Het is belangrijk om dit zo netjes mogelijk te doen (zie figuur 1b). Bij sleepvoetenbemesting (50% verdund) leidt een te hoge gift (> 35 m³/ha) tot brede meststroken, met als resultaat meer grasbedekking. Bij zodenbemesting moet de mest geheel in de sleuf zitten. Dit gaat nogal eens mis in de praktijk met als oorzaken:

  • een te hoge gift
  • te droge/harde grond waardoor de bemester onvoldoende diep kan insnijden
  • slecht onderhoud aan de machine (botte kouters etc.)
  • een oneffen perceel
  • een te hoge rijsnelheid
  • een slechte afstelling

Een slecht werkresultaat geeft meer bedekking van gras met mest. Bij droog en warm weer ontstaan soms zelfs gele strepen (verdroging) en ligt er een mestplaat op het gras (zie figuren 1a en 1c). Op het met mest bedekte deel gaat in de eerstvolgende snede geen gras groeien. Na een paar weken groeit het gras naast de meststrook er overheen en is grasgroei weer maximaal. Tot dat moment is naar schatting de opbrengstderving zo’n 200 kg ds/ha (is 40 Euro). Bij meststroken breder dan 5 cm, zal de opbrengstderving nog hoger zijn. Daarnaast is er bij een slecht werkresultaat een verlies van 5-10 stikstof per ha door een veel hogere ammoniakemissie. Bij de huidige prijzen (juni 2023) voor KAS is dat 10 tot 15 euro per ha. Netjes werken kost iets meer, maar verdient zich direct terug via een betere opbrengst en graskwaliteit.

Verder zorgt besmeuring van gras met mest voor een lagere grasopname door weidend vee. Om die reden wordt geadviseerd geen mest te geven voor een weidesnede. Bij maaien zorgt het voor meer ruw as in de kuil en een lagere opname.

Meer voorbeelden van een goed- en slecht werkresultaten op zand- klei- en veengrond:Download fotokaarten graslandbemesting - verantwoordeveehouderij.nl

Kunstmestbemesting

Gebruik een goed afgestelde strooier, juist vanwege de lagere N-giften in de tweede helft van het seizoen. Is op basis van het grondonderzoek naast stikstof ook kali of natrium nodig, dan is een blend te overwegen. Gebruik kantstrooier apparatuur om te vermijden dat er korrels op het kavelpad, de bufferstrook, de sloot of op de dam terecht komen. Elke korrel telt voor een goede grasgroei en graskwaliteit. Bovendien zijn korrels in de sloot sterk nadelig voor de waterkwaliteit.

Tips

  • Sla een snede over als de grond te droog is voor een goede mesttoediening, vul wel aan met kunstmest
  • Bemest binnen ongeveer een week na het oogsten van een snede
  • Was de voorgaande snede lichter of zwaarder was dan gepland, strooi dan per 1000 kg ds opbrengstverschil ten opzichte van de planning, ongeveer 10 kg N/ha meer of minder (zie adviesbasis https://edepot.wur.nl/413891, Tabel 2-12)

Bemest op z'n Best

Meer informatie over Bemest op z’n Best https://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/bemestopznbest.htm