Nieuws

Nieuwe bemestingsadviezen voor optimale ruwvoerteelt

Gepubliceerd op
11 januari 2019

Produceer kwalitatief goed ruwvoer door meer uit de beschikbare (kunst)mest te halen. Dit is het centrale thema op de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen op 7 februari 2019 in Nijkerk. Hoe realiseer je hoogwaardig ruwvoer en benut je (kunst)mest optimaal en realiseer een optimale kringloop op je bedrijf?

Verschillende sprekers uit onderzoek en praktijk zullen hun visie en ervaring geven rondom het telen van goed ruwvoer. Veranderende wet- en regelgeving brengen vaak nieuwe eisen en inzichten met zich mee. Zo is het bijvoorbeeld vanaf dit jaar verplicht om op zand en löss een vanggewas onder de mais telen of de mais voor 1 oktober te oogsten. Hoe speel je daar als ondernemer optimaal op in en hoe kun je hier met de verdeling van de mest op inspelen? Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen uit het onderzoek en de praktijk. “Het is namelijk belangrijk de melkveehouders en adviseurs te wijzen op nieuwe inzichten op het gebied van bemesting en ruwvoerteelt. Zo blijven we samen werken aan een optimale benutting van mest en mineralen’’, meent Wim Bussink van Nutriënten Management Instituut. Hij is lid van de CBGV en één van de sprekers op de themamiddag. 

Nieuwe inzichten kali-bemestingsadvies

Afgelopen jaar zijn er enkele adviezen aangepast en nieuwe opgesteld binnen de Adviesbasis bemesting. Eén ervan is het kali-bemestingsadvies voor mais. Wim Bussink, senior onderzoeker NMI, zal het vernieuwde advies op het gebied van K in maïs op deze bijeenkomst toelichten. “De afgelopen periode hebben we de Kali-adviezen onder de loep genomen”, zegt Bussink. “Dit onderzoek heeft geleid tot verrassende nieuwe adviezen voor mais, die we tijdens de themadag zullen presenteren. Het heeft in ieder geval een flinke bijstelling van het K-advies naar beneden opgeleverd’’, merkt hij alvast op.

Programma voor veehouder en adviseur

Naast deze onderzoeksresultaten op het gebied van kali zullen twee melkveehouders hun praktijkervaringen delen over het maken van kwalitatief goede kuilen met een goede ruw eiwit verhouding. Daarnaast is er aandacht voor praktisch N-advies bij (roterend) standweiden en worden ervaringen gedeeld uit de BES-pilot. Hierin mogen deelnemende melkveehouders kunstmest vervangen door dierlijke mest. Een gevarieerd programma voor ondernemer en adviseur. Tijdens deze middag krijg je naast onderzoek ook veel praktische informatie, die je als ondernemer kunt gaan toepassen op je eigen bedrijf of als adviseur direct kunt meenemen in de advisering.  

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer weten over deze themadag. Lees hier het artikel: Haal meer uit (kunst)mest voor goed ruwvoer. Hier is ook het volledige programma met alle deelnemende experts te vinden. Of meld je hier direct aan voor deelname.