Nieuws

Klaver inzaaien voor besparing op kunstmestkosten

Gepubliceerd op
25 augustus 2022

Het najaar komt er aan en de eerste mais wordt al geoogst. Er moet worden nagedacht over herinzaai van grasland en inzaai van gras op bouwland. De kunstmestprijzen zijn hoog en in combinatie met de eco-regeling van het nieuwe GLB maakt dit de teelt van grasklaver al dan niet in combinatie met kruidenrijk grasland interessant.

Zoals bekend kan klaver in samenwerking met de rhizobiumbacterie stikstof binden uit de lucht. Als vuistregel kan witte en rode klaver 35-55 kg N per ton droge stof klaver binden. Dus een perceel grasklaver met 40% klaver en 12 ton grasklaver opbrengst kan 150-250 kg N per ha binden. Net zoals in een kunstmestfabriek kost dit energie maar bij vlinderbloemigen wordt dit geleverd door de zon en de klaver. De klaver doet dit alleen als er weinig stikstof beschikbaar is dus als er veel stikstof bemest wordt dan zal er minder stikstof gebonden worden. In de adviesbasis bemesting van de CBGV is te zien dat alleen in de eerste snede (afhankelijk NLV) een N-gift van 30-60 kg N bij weiden en 50-80 kg N bij maaien nodig is. Vervolg snedes kunnen volledig de vastgelegde N benutten zonder dat extra N-bemesting nodig is. Klaver kan daarmee een forse besparing op de stikstofbemesting leveren. Naast stikstofbinding is met name rode klaver ook heel droogtetolerant en kan beter tegen hoge temperaturen dan gras.

Welke keuzes maken?

Bij grasklaver kun je denken aan gras witte klaver voor maaien en weiden en gras rode en witte klaver voor puur maaien. Bij gras witte klaver is de ervaring dat dit bij enkel bemesting van drijfmest een opbrengstderving van 5-15% oplevert ten opzichte van gras bemest met drijfmest en kunstmest. Bij gras rode en witte klaver voor maaien is de opbrengst gelijk of hoger dan gras met drijfmest en kunstmest. Aangezien grasklaver het beste aanslaat op een stikstofarme stoppel is het meest interessant om gras, rode en witte klaver te telen in rotatie met bouwland.Ideaal is 3 jaar grasklaver in rotatie met 3 jaar bouwland. Voor het landgebruik van een melkveebedrijf betekent dit 60% blijvend grasland met 20% tijdelijk grasland ingevuld met grasklaver in rotatie met 20% bouwland.

Combineer witte en rode klaver

Zaai witte en rode klaver altijd samen. Ook bij een gras witte klaver voor een maai/weide beheer zaai 2 kg rode klaver mee voor de begingroei. Voor de verschillende gebruiksttype kom je dan op de volgende mengsels per ha:

  • Zaaizaad maaibeheer (gras, rode en witte klaver): 25-35 kg graszaad, 5-6 kg rode klaverzaad, 3 kg witte klaverzaad.
  • Zaaizaad maai/weidebeheer (gras, witte klaver): 25-35 kg graszaad, 4 kg witte klaverzaad en 2 kg rode klaverzaad voor beginontwikkeling.

Grasklaver kan ook gecombineerd worden met kruiden. Rode en witte klaver kan gecombineerd worden met 1-1,5 kg cichorei en 1-1,5 kg smalle weegbree. Gebruik eventueel de klaver en kruidenmengsels voor productief kruidenrijk grasland waar ook rode en witte klaver in zit.

Tips bij herinzaai:

  • Meng het mengsel goed, voordat het de zaaibak in gaat.
  • Zaai grasklaver ondieper dan gras (1,5 cm). Voorkom dat bij een te los zaaibed grasklaver te diep wordt gezaaid. Bij droge omstandigheden in het najaar is rollen na zaai belangrijk.
  • In najaar bij voorkeur al in september inzaaien. Na half oktober wordt slaging van inzaai risicovol
  • De fosfaat- en kalitoestand moeten voldoende zijn. De-pH moet in ieder geval boven de 5 liggen.
  • Voor inzaai eventueel een lichte drijfmestgift geven van 20-m3 drijfmest.
  • Met name bij een najaarsinzaai, is het belangrijk dat de grasklaver kort de winter in gaat.
  • Let op de onkruidbestrijding, klaver is gevoelig voor de meeste bestrijdingsmiddelen.
  • Klaver heeft een hekel aan stikstof. Geef daarom minimaal kunstmest.