Nieuws

Calcium zelden beperkend voor gewasgroei

Gepubliceerd op
31 oktober 2022

Calcium is een belangrijk element voor de gewasgroei en de bodemstructuur. Op melkveebedrijven is calcium in de bodem in ruime tot in zeer ruime mate voorhanden. Bij regelmatig grondonderzoek en het opvolgen van het bekalkingsadvies in combinatie met de aanvoer van (kunst)mest hoeft u zich geen zorgen te maken of gras en mais de beschikking hebben over voldoende Ca. In het algemeen waarborgt u daarmee ook een voldoende Ca-bezetting aan het kleihumuscomplex.

Achtergrondinformatie over Ca in bodems is te vinden in een notitie uitgebracht door CBGV.

Calcium in gewas en bodem

Calciumgebrek in de voedergewassen gras en mais komt zelden voor in Nederland. Het Ca-gehalte in gras en mais is op melkveebedrijven vrijwel altijd voldoende voor gewasgroei. Alleen op echt zure gronden (circa pH 4 en lager) bestaat een risico van calciumtekorten.

Voldoende calcium draagt bij aan het in stand houden van een goede bodemstructuur, vooral op kleigronden. Een goede Ca-bezetting aan het kleihumus complex zorgt voor een rulle kruimige structuur en een goede doorwortelbaarheid. De grond wordt minder vatbaar voor problemen. Echter, een slechte structuur, bijvoorbeeld door verdichting, wordt niet zo maar opgelost door meer kalk.

De Calcium-balans

Bij een goede beschikbaarheid van Ca in de bodem neemt gras tussen 60 en 90 kg Ca per ha op, snijmais tussen 25 en 40 kg Ca per ha. Dunne rundermest bevat ongeveer 1,5 kg Ca/m3 (2,1 kg CaO/m3) waardoor via mest 80 tot 100 kg Ca per ha naar grasland en 50 tot 75 kg Ca per ha naar maisland gaat. Daarnaast wordt met minerale meststoffen als KAS per 100 kg N tussen de 15 en 32 kg Ca per ha aangevoerd. Per saldo overtreft de aanvoer op gangbare bedrijven via (kunst)mest de afvoer met het gewas. Dat is ook de reden dat er in de Adviesbasis van de CBGV geen calciumbemesting voor gras en mais wordt geadviseerd [link naar paragraaf 2.1.13 en 3.10].

Echter, uitspoeling van Ca kan enkele tientallen kilo’s tot wel meer dan 100 kg per ha bedragen, afhankelijk van de verzuring en de hoeveelheid gemakkelijk beschikbaar calcium. Na een natte winter kunnen Ca-gehaltes in de bodem, met name op zandgrond, door uitspoeling toch vrij laag worden. Met regelmatig grondonderzoek ziet u of de pH van zand-percelen op peil blijft. Als de pH te laag wordt volgt u het bekalkingsadvies, daarmee is de Ca-voorziening geborgd.

Let op dat u via bemesting (en dus ook bekalking) niet meer magnesium of zwavel geeft dan nodig is volgens het bemestingsadvies. Teveel magnesium kan nadelig werken op de bodemstructuur van klei en zwavel verhoogt S-gehalten in het gewas en verlaagt koperbenutting van de koe uit het voer.

Meer informatie

Lees meer achtergrondinformatie: Bemestingsadvisering calcium grasland.

Contact

Bert Philipsen
bert.philipsen@wur.nl

D.W. Bussink
wim.bussink@nmi-agro.nl
Nutriënten Management Instituut