Nieuws

Aandacht voor kalibemesting in de zomer vaak nuttig

Gepubliceerd op
4 augustus 2014

De eerste helft van het groeiseizoen in 2014 is erg groeizaam geweest. In veel gevallen is een flinke voorraad aan graskuilen opgebouwd en daarmee zijn de nodige mineralen uit de bodem onttrokken. In de tweede helft van het groeiseizoen is het belangrijk om nog eens aandacht te besteden aan de kali-bemesting van uw grasland. Wat is er onttrokken, hoeveel is er bemest (aangevoerd) en wat is de bodemtoestand?

Hoe zit dat op uw bedrijf? Gaat u na hoeveel m3 de percelen gehad hebben, hoeveel kali er in de bodem zit en wat het gebruik en bemestingsadvies is. Ook is het goed te bekijken hoeveel dierlijke mest u nog heeft op uw bedrijf en hoe die te verdelen. De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft adviezen opgesteld voor kali-bemesting.

Vroeg voorjaar en groeizame zomer

Het kali-bemestingsadvies van de eerste snede is afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid. Voor de volgende sneden is het advies: bemest wat in de gerealiseerde (en verwachte) sneden is onttrokken. Omdat we dit jaar (2014) een vroeg voorjaar en tot nu toe een groeizame zomer hebben gehad, mogen we er vanuit gaan dat de bodemvoorraad kali stevig is aangesproken. Zeker op percelen met een relatief lage kali-toestand. Circa 25% van de grondmonsters heeft een kali-toestand laag, vooral de lichtere gronden. Op percelen waar veel of zware maaisneden gras vanaf zijn gehaald of waar tot nu toe weinig drijfmest is gegeven, is het zaak om die voorraad aan te vullen. Zo wordt voorkómen dat de grasproductie in de tweede helft van de zomer geremd wordt door kali-gebrek en is het gras beter bestand tegen droogte.

Meer kali onttrokken

Bij drie maaisneden van ca. 3,5 ton per ha wordt al snel 300 kg kali per ha onttrokken. Met bijvoorbeeld 40 m3 runderdrijfmest per ha met 5.5 kg kali per m3 wordt 220 kg kali aangevoerd. Dan ontstaat een tekort van 80 kg. Bij zwaardere sneden is de onttrekking uiteraard nog hoger, maar niet proportioneel: de vuistregel is als de sneden 20% zwaarder zijn, de onttrekking circa 15% hoger is (dus 3 sneden van ruim 4 ton onttrekken 345 kg kali per ha).

Een extra reden om alert te zijn is dat een groot neerslagoverschot, zoals sommige delen van Nederland de afgelopen weken hebben gehad, een deel van de kalivoorraad naar diepere bodemlagen kan hebben getransporteerd.