Nieuws

Samenstelling dierlijke mest geactualiseerd in adviesbasis

Gepubliceerd op
13 februari 2012

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft de tabel Gemiddelde samenstelling van organische meststoffen aangepast aan de jongste praktijkcijfers. Belangrijkste informatiebron hierbij zijn de mestanalyses die de laatst jaren binnen gekomen zijn bij BLGG AgroXpertus. Belangrijkste wijzigingen zijn te vinden bij N, P en K. De standaard voor rundveedrijfmest luidt nu 2,0 kg N-min, 2,1 kg N-org, 1,5 kg P2O5 en 5,8 kg K2O per ton mest.

Hoewel deze gemiddelde gehalten zijn opgebouwd uit een groot aantal metingen adviseert de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen nadrukkelijk zelf een mestmonster te nemen van de verschillende partijen (goed gemixte) mest. Er komen namelijk erg grote verschillen voor in de praktijk. Zonder bekende gehalten kunt u immers niet nauwkeurig bemesten. Achtergronden van de nieuwe tabel mestsamenstelling vindt u in rapport 'Mestsamenstelling in Adviesbasi'.