Amazing Grazing 1.0

De weidende koe is een Nederlands icoon. Zij is beeldbepalend voor de Nederlandse melkveehouderij en van groot belang voor haar maatschappelijk draagvlak en de afzet van zuivel. De trend is echter dat weidegang afneemt door automatisch melken, schaalvergroting en nadruk op hoge efficiëntie. Het project “Amazing Grazing 1.0” wilde deze opstaltrend keren.

Opstal-trend doorbreken

Om de opstal-trend te doorbreken was een „change of minds‟ nodig. Nieuwe visie en ambitie voor weidegang in combinatie met hoogwaardig vakmanschap en modern, toekomstgericht ondernemerschap waren daarvan de kern. Nieuwe kennis, kunde en techniek waren hierbij onmisbaar. Er was een „weidegangbeweging‟ nodig onder melkveehouders, agribusiness, kenniswerkers, onderwijs en betrokken outsiders.

Van visie naar project

Courage en Wageningen UR Livestock Research voerden het project Amazing Grazing 1.0 uit in opdracht van de Duurzame Zuivelketen. Het project richtte zich op het creëren van nieuw perspectief voor het weiden van melkvee in uiteenlopende bedrijfsomstandigheden in de toekomst. Amazing Grazing 1.0 ging over nieuwsgierig, creatief en anders durven denken en doen.

Het project kende 5 deelprojecten:

Met 30 melkveehouders zijn aan de hand van de innovatieballonnen oplossingen aangedragen, deze zijn ingedeeld in 5 thema's (deelprojecten).

1. Management by measurement

In dit deelproject richtten we ons op het ontwikkelen van tools. Het begon met het meten van grashoogtes en het voorspellen van grasgroei. Deelprojectleider Marcia Stienezen.

2. Bedrijfssystemen

Dit deelproject richtte zich op een onderzoek 'grootschalig beweiden' op Dairy Campus, waarbij een grote koppel op een kleine huiskavel weidden. Deelprojectleider Paul Galama.

3. auto border collie

Dit deelproject richtte zich op het afschaffen van een echte draad in de wei door een virtuele draad. Er werden technieken ontwikkeld om koeien te hoeden en te drijven. Deelprojectleider Pieter Hogewerf.

4. De waarheid van de koe

Dit deelproject richtte zich op het karakter van koeien in relatie tot het graasgedrag. Welk karakter paste het best bij welk beeidingssysteem? Welk beweidingssysteem paste het best bij het karakter van jouw veestapel? Deelprojectleider Kees van Reenen.

5. Mestflatten

Dit deelproject richtte zich op het beperken van beweidingsverliezen door mestflatten. We onderzchten hoe koeien omgaan met mestflatten in de wei. Wat was het effect van mestflatten op het graasgedrag? Deelprojectleider Bert Philipsen.

Niet alleen

We werkten samen met een wereldwijd netwerk van experts en ervaringsdeskundigen. Zij dachten mee, reflecteerden en verrijkten onze ideeën. Daarnaast werkten we samen met een groep van 30 tot 50 melkveehouders in Nederland die meedachten en zochten naar de knelpunten en oplossingen voor beweiding. Wat is er nodig om in de toekomst economisch rendabel te beweiden?

Integrale aanpak

Het project Amazing Grazing1.0 was een project van Wageningen UR Livestock Research en Courage en werd gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Zuivel in het kader van Duurzame Zuivelketen.